Category Archives: Wszystko

Brak komentarzy do Środki powodujące skurczenie się mięśni gładkich

Przede wszystkim należy chorą położyć do łóżka w pozycji na wznak, z głową opuszczoną poniżej poziomu jej miednicy. Powinna ona unikać większych poruszeń, pozostając w zupełnym spokoju i nie podnosić się. Zimne napoje, zimne mięso, galaretki i owoce są najstosowniejszym dla niej pokarmem. Chora może zacząć wstawać z łóżka dopiero po ustaniu krwawienia i to dopiero w dwa lub trzy dni po nim.

Chociaż już sam spoczynek może decydować o zatrzymaniu krwawienia, stosujemy zwykle dodatkowo środki farmaceutyczne. Leki tamujące krwawienie są środkami znanymi od dawna, a działanie ich polega albo na wzmożeniu krzepliwości krwi, albo na wywoływaniu skurczów drobnych naczyń krwionośnych, dzięki oddziaływaniu tych leków na wlókienka mięśniowe gładkie znajdujące się tak w ścianie naczyń, jak w ścianie macicy.

Do środków powodujących kurczenie się mięśni gładkich i zatrzymywanie krwotoków macicznych należą przede wszystkim sporysz i jego pochodne (ergotyna, ergotonina, gynergen, neogynergen, sekakornina, ergot itd.), których stosowanie w zastrzykach i doustnie daje dobre wyniki. W ginekologii stosuje się je raczej doustnie, w położnictwie w atonii i hy polonii macicy po porodzie – w zastrzykach.

Sporysz wywołuje długotrwały skurcz macicy, który zaciska mechanicznie naczynia krwionośne. Działając na mięśnie gładkie powoduje on również skurcz żył i tętnic macicy, przez co hamuje krwotok. Zastrzyki podskórne przetworów sporyszu są bolesne, a podawanie ich doustnie wpływa niekiedy drażniąco na śluzówkę żołądka i jelit.

Read more

Brak komentarzy do Przyczyny występowania uszkodzeń ucha wewnętrznego po antybiotykach

Przyczyny występowania uszkodzeń ucha wewnętrznego po antybiotykach były przedmiotem licznych badań klinicznych i doświadczalnych. Wyjaśniły one wiele zagadnień związanych z ototoksycznością, na wiele istotnych pytań nie znaleziono jeszcze odpowiedzi. Na przykład nie wiadomo dlaczego jedne z antybiotyków powodują uszkodzenia przedsionka, inne przede wszystkim ślimaka (tab. 29.1). Uważa się, że pewną rolę odgrywają tu różnice w budowie chemicznej poszczególnych aminogliko- zydów [25].

Read more

Brak komentarzy do Środki przeciwkiłowe

Miejsce rtęci zajęły obecnie przetwory bizmutowe, stosowane najczęściej jako 10% zawiesiny soli bizmutowych w oliwie w dawkach 1-2 ml, dwa razy tygodniowo. Leczenie bizmutem wymaga jednak również starannej kontroli jamy ustnej, dziąseł oraz kontroli moczu na obecność białka.

Najsilniejszym środkiem przeciwkiłowym do chwili wprowadzenia penicyliny do lecznictwa kiły był salwarsan albo jego pochodne (neosalwarsan). Wprowadzany on bywa do ustroju w drodze wstrzykiwań dożylnych. Obok neosalwarsanu stosuje się obecnie i inne związki arsenowe, a więc rp. myosalwarsan (wstrzykiwanie domięśniowe) i stowarsol (podawany doustnie w postaci pastylek). I te środki nie są dla ustroju obojętne, gdyż mogą niekiedy wywoływać objawy uboczne w postaci żółtaczki, zapalenia skóry, a czasem nawet – chociaż bardzo rzadko – zapalenia mózgu.

W kile wrodzonej leczeniu poddana być winna zarówno matka, jak i dziecko. Noworodek m...

Read more

Brak komentarzy do PREPARATY ICH ZASTOSOWANIE W DIAGNOSTYCE I LECZNICTWIE

W Polsce dostępne są 2 preparaty, a mianowicie preparat sproszkowanej tarczycy świńskiej Thyreoideum, zawierający w jednej tabletce 0,06 lub 0,2 mg jodu organicznie związanego, a ponadto L-trijodotyronina, która w jednej tabletce zawiera 20 lub 50 pg hormonu. Na świecie preparaty Ts znane są m. in. pod nazwami: Cytomel, Thybon, Liothyronin.

Read more

Brak komentarzy do ROLA WĄTROBY W METABOLIZMIE LEKÓW

W obrębie wątroby ulega przemianom bardzo wiele substancji o charakterze fizjologicznym. Wątroba jest także narządem, który wychwytuje z krwi i metabolizuje oraz wydala egzogenne substancje, w tym także leki. Tak więc stan czynnościowy wątroby jest oprócz właściwości fizykochemicznych głównym wyznacznikiem farmakokinetycznych parametrów leku. Przy zmniejszeniu detoksykacyjnej czynności wątroby okres półtrwania wielu leków znacznie się wydłuża.

Read more

Brak komentarzy do Rozmaite dolegliwości i powikłania

Wpływ ciąży na zawartość przepuklin może być dodatni, jeśli rosnąca macica wyciągnie za sobą z worka przepuklinowego znajdujące się w nim narządy. Czasami jednak przychodzi do pogorszenia się stanu chorobowego wskutek wzrostu ciśnienia śródbrzusznego, które przyczynia się do poszerzenia worka przepuklinowego.

Zrosty. Zrosty pooperacyjne między powłokami i narządami jamy brzusznej trafiają się bardzo często. Jak dotąd nie udało się jednak ustalić żadnych prawideł, które by wyjaśniały ich powstawanie. Wprawdzie mechaniczne i chemiczne drażnienie jelit, sieci, rany w powłokach itd., niedostateczne pokrycie otrzewną kikutów po usuniętych narządach oraz nieodpowiednie zaopatrzenie krwawiących naczyń wpływają w dużym stopniu na ich tworzenie się, nie ulega jednak wątpliwości, że zrosty otrzewnowe powstają nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – tak samo jak może ich nie być mimo istnienia wspomnianych wyżej niekorzystnych warunków.

Wytwo...

Read more

Brak komentarzy do Badanie bakteriologiczne

Badanie bakteriologiczne może być również wykonywane podczas zabiegu operacyjnego i w tych przypadkach ma na celu stwierdzenie, czy w wydzielinie lub ropie, jeśli wylała się do otrzewnej, nie ma drobnoustrojów chorobotwórczych. Kroplę ropy lub wydzieliny pobiera się za pomocą wypalonego uszka platynowego i po roztarciu na szkiełku podstawowym oraz utrwaleniu barwi się ją najczęściej błękitem metylenowym lub metodą Grama. W ten sposób stwierdzić można w rozmazach bakterie ropne, pałeczkę okrężnicy, prątki gruźlicy lub grzybek promienicy przy użyciu odpowiedniej metody barwienia.

Read more

Brak komentarzy do Zakażenia grzybicze

U chorych z zaburzeniami odporności innymi niż AIDS najczęściej spotykanym patogenem jest Candida albicans (44-8-0 %) i Aspergillus fumigatus (2-0-3-0 %) (12). W ostatnich latach obserwuje się wzrost zakażeń grzybiczych, szczególnie na od-działach onkologicznych i hematologicznych (12). Na grzybicę cierpi 3-0 % cho- rych na różnego typu białaczki, 15 % chorych na chłoniaki i aż 57 % chorych z neutropenią. Do czynników ryzyka zalicza się: neutropenię trwającą dłużej niż 3 tygodnie, leczenie steroidami systemowymi i antybiotykami o szerokim spektrum oraz procedury związane z cewnikowaniem żył centralnych (np. hiperalimenta- cja preparatami zawierającymi lipidy) (9, 32). Częstość zakażeń grzybiczych u chorych po przeszczepieniu narządu zależy od dawki i rodzaju leku immunosu- presyjnego. Wprowadzenie cyklosporyny do podstawowego schematu leczenia immunosupresyjnego zmniejszyło częstość powikłań bakteryjnych i wirusowych, nie miało natomiast wpływu na częstość zakażeń grzybiczych (34). Powikłania grzybicze występują u 5-1-0 % osób po przeszczepieniu nerki, 5-5-0 % biorców wątroby i u 2-0 % chorych po przeszczepieniu serca.

Read more

Brak komentarzy do Polimorfizm komórczaka

Jednym z pierwszych objawów nowotworu jest ból ustępujący w spoczynku. W kręgosłupie ból ma charakter stały. Mimo postępu choroby, występujące złamania patologiczne goją się z reguły z nieznacznym opóźnieniem. Oprócz anemii stwierdza się przyspieszenie opadania krwinek czerwonych oraz odwrócenie fizjologicznych proporcji albumin do globulin, a także białkomocz Bence-Jonesa (rzadko).

Read more

Brak komentarzy do Liczne pęknięcia śledziony

Następny nasz pacjent (ryc. 2) obok licznych pęknięć śledziony miał stłuczenie trzustki (tab. 1). Objawy wstrząsu pourazowego i krwotocznego były silnie zaznaczone zaraz po wypadku. Obok narastającego bólu w okolicy śródbrzusza i lewego podżebrza stwierdzono podrażnienie otrzewnej. Po przygotowaniu pacjenta do operacji otwarto jamę brzuszną i usunięto zniszczoną śledzionę drenując okolicę stłuczonej trzustki.

Read more

Brak komentarzy do Obfite i chlustające wymioty

Obfite i chlustające wymioty u niemowląt, zawie-rające treść żołądkową bez domieszki żółci, występujące często bez związku z karmieniem — są charakterystyczne dla zwężenia odźwiernika.

Read more

Brak komentarzy do Niedobór witaminy E

Niedobór witaminy E. W doświadczeniach na zwierzętach pierwszym objawem hipowitaminozy E jest niepłodność u samców i niemożność utrzymania ciąży u samic. W dalej posuniętej hipowitaminozie następują zaburzenia w gruczołach wewnętrznego wydzielania i zwyrodnienia tkanki nerwowej. U niektórych zwierząt natomiast dominującym objawem jest dystrofia mięśni. U człowieka hipowitaminoza E raczej nie występuje.

Read more