Brak komentarzy do Odwrzodzenie odleżynowe

Owrzodzenie odleżynowe jest ukryte pod blizną, ale ulega wciąż dalszemu pogłębieniu. W pewnych przypadkach może nawet dojść do zniszczenia całej ściany pochwy i powstania połączenia jej światła poprzez owrzodzenie z narządami sąsiednimi, jak odbytnicą, pęcherzem moczowym, jamą otrzewnową lub przymaciczem. Takie przetoki stanowią poważne okaleczenie. Stwierdzenie chociażby nieznacznej odleżyny w pochwie jest zarazem wskazaniem do natychmiastowego usunięcia krążka. Świeże odleżyny goją się stosunkowo łatwo.

Jeśli dłużej leżący krążek doprowadzi do charakterystycznych poprzednio opisanych zmian pochwy, nie należy próbować rozrywać sklepienia kanału silą, gdyż mogłoby to doprowadzić do niepotrzebnych obrażeń. Krążek należy wyjąć po przepiłowaniu go w dwóch miejscach piłką Gigliego lub przecięciu grubymi nożycami, a następnie wysunąć przepołowione jego części z kanału tkanki bliznowatej.

Read more

Brak komentarzy do Badania Dornera

Wynik działania androgenów w okresie płodowym zależy od tego, w jakim okresie będą one wywierały swój wpływ. We wczesnym okresie życia płodowego wpływ ten będzie wywierany głównie w kierunku maskulinizacji wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, natomiast pod koniec życia płodowego będzie on dotyczył zróżnicowania psychoseksualnego. Zróżnicowanie płciowe ośrodków mózgowych dokonuje się później niż zróżnicowanie wewnętrznych narządów płciowych. Można to wiązać z faktem, że zróżnicowanie wewnętrznych narządów płciowych może odbywać się pod bezpośrednim wpływem hormonów płciowych na drodze dyfuzji, natomiast zróżnicowanie ośrodków mózgowych odbywa się pod wpływem hormonów zawartych we krwi lub w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Read more

Brak komentarzy do Charłactwo nowotworowe – opis

Charłactwo nowotworowe może czasami wystąpić względnie wcześnie, a czynnikiem usposabiającym jest w tych przypadkach według wszelkiego prawdopodobieństwa wessanie produktów rozpadu guza nowotworowego, które działają na ustrój trująco. Do złego ogólnego stanu zdrowia przyczynia się również utrata apetytu i bezsenność w następstwie bólów nocnych.

Zajęcie przez proces nowotworowy innych narządów miednicy pociąga za sobą nowe objawy. Przeniesienie się raka na pęcherz moczowy powoduje parcie na mocz i pojawienie się krwi w moczu. Do krwiomoczu jednak dochodzi dopiero z chwilą powstania owrzodzeń w ścianie pęcherza. Zdarza się, że duże części ściany mięśniowej tego narządu są już zajęte przez raka, a krwi w moczu nie stwierdza się, jeśli śluzówka pęcherza pozostała nienaruszona. Z tego względu znaczna część ginekologów uważa, że w każdym przypadku raka szyjki macicznej należy wykonać wziernikowanie pęcherza, gdyż przeniesienie się nowotworu na podstawę pęcherza następuje w okresie,

Read more

Brak komentarzy do Guzy płata skroniowego

Brous- seau i współpracownicy (1953) opisali 37-letniego pedofila, który po rozległym obustronnym podkorowym przecięciu i koagulacji okolic przed- czołowych płatów czołowych utracił dewiacyjne skłonności na okres kilku miesięcy. Wdowiak (1965) podaje, że leukotomia może doprowadzić do wzmożenia aktywności seksualnej z równoczesnym osłabieniem skrupułów i poczucia winy. Może to wieść do społecznie niebezpiecznych zachowań seksualnych. Zlotlow i Paganini (1959) donieśli, że 60 spośród 100 ludzi w 5 lat po lobotomii wykazywało zachowania autoseksualne (masturbacja) lub homoseksualne. Autorzy sądzą, że wyjaśnienie tego leży w fakcie, że wzory seksualne „zamaskowane” przed lobotomią ujawniają się po jej wykonaniu. Przeczą temu, aby lobotomią miała wywoływać wzmożenie aktywności auto- lub homoseksualnej lub też przyczyniać się do wystąpienia ich jako nowej jakości wzorów zachowania.

Read more

Brak komentarzy do Psychologiczne problemy seksuologii

Kończąc rozważania o psychologicznych problemach seksuologii, jesteśmy świadomi tego, że nie wyczerpaliśmy całości problematyki. Nie było to też naszym celem. Zadaniem niniejszego opracowania było zarysowanie grubszą kreską pewnych zagadnień, których zrozumienie mogłoby pomóc w lepszym ustawieniu tej problematyki w praktyce społecznej, wskazanie luk, jakie tu istnieją, i tych obszarów, których badanie wydaje się najbardziej obiecujące. Autor celowo zrezygnował z ewidencji tysięcy pojedynczych faktów zbieranych przez poszczególnych badaczy, faktów, których nie umiemy jeszcze dzisiaj powiązać w użyteczne struktury w ramach ogólnej koncepcji. Te z nich, które mają same określoną wartość pragmatyczną, zostały w komplecie i wyczerpująco przedsta- wionę w części napisanej przez Kazimierza Imielińskiego. Chodziło mi wyłącznie o przedstawienie tezy, iż czynności seksualno-erotyczne podlegają tym samym regułom interpretacji co i inne czynności człowieka, za pomocą których uzyskuje on łączność z innymi ludźmi, kreuje sam siebie, tworzy nowe wartości świata, w którym żyje.

Read more

Brak komentarzy do Hormonalna aktywność jajników płodu

Zstępowanie jąder rozpoczyna się już w trzecim miesiącu życia płodowego. O czynnikach, które wywołują zstępowanie męskich gonad, wytworzenie kanału pachwinowego, a także ułożenie jąder w mosznie, wiemy bardzo mało. Podobnie zresztą jak o wpływie hormonów, które jakoby miały nimi kierować. Nie wiemy też dlaczego proces ten bardzo często nie jest zakończony nawet w okresie postnatalnym. Niektóre mutacje genów świadczą o tym, że prawdopodobnie androgeny biorą udział w tym procesie (Wilson, 1978). Rzeczywiście, u osób z wnętrostwem, także w okresie dojrzewania i w okresie dojrzałości, poziom androgenów jest lekko obniżony w porównaniu z jego poziomem u mężczyzn nie wykazujących zaburzeń (Raboch, Starka, 1974). Inni autorzy uważają zstąpienie jąder za proces niezależny od androgenów (Neumann, 1977).

Read more

Brak komentarzy do Leczenie pęknięć miednicy

Pęknięcia III stopnia stanowią bardzo nieprzyjemne powikłanie poporodowe, które wymaga troskliwej opieki po zeszyciu ze względu na pokaźny odsetek gojenia się per secundam intentionem oraz tworzenie się przetok kałowych. Wpływają one w znamienny sposób na wygląd odbytu wskutek przerwania wiązek mięśnia zwierającego odbyt i cofnięcia się ich do boku i w głąb. W następstwie tego zanikają od przodu koncentrycznie zbiegające się ku odbytowi płytkie fałdy skóry, a po obu jej stronach tworzą się w skórze małe zagłębienia, które odpowiadają końcom przerwanego mięśnia zwieracza odbytu. Sam mięsień nie przebiega obecnie pierścieniowa to wokół odbytu, ale przyjmuje kształt półksiężycowa ty lub podkowiasty. Zwykle wystercza również na zewnątrz część błony śluzowej prostnicy.

Read more

Brak komentarzy do TRZY RODZAJE WIĘDZI MIĘDZYLUDZKICH

Empedokles (V w. p.n.e.) twierdził, że głównymi zasadami budowy świata jest miłość i nienawiść, dwie nieustannie zwalczające się nadrzędne siły. Miłość stwarza istoty organiczne i łączy wszystkie żywioły w najwyższej harmonii. W tym ujęciu miłość pozbawiona jest seksualności. Platon opiewa miłość erotyczną i wynosi ją do rzędu sił metafizycznych. Miłość, przejawiająca się pierwotnie w formie popędu do zachowania gatunku, unosi człowieka ze świata zjawisk do świata idei, gdzie sama staje się Prawdą, Pięknem i Dobrem, Kartezjusz odróżniał dwa rodzaje miłości, jednak różnica między nimi dotyczyła nie istoty, lecz jej skutków. Miłość życzliwa, cechująca się pragnieniem dobra ukochanej osoby, oraz miłość pożądliwa wyrażająca się w pragnieniu posiadania ukochanej osoby, W epoce Odrodzenia rozróżniano miłość erotyczną duchową i cielesną, które stanowiły przeciwieństwa. W zasadzie wyróżniano trzy rodzaje miłości erotycznej: 1) miłość niebiańską, zwróconą ku pięknu duchowemu 2) miłość ludzką, która wyraża się w zachwycaniu się, pożądaniu i zaspokajaniu pięknem zmysłowym na drodze jedynie wzrokowej 3) miłość zwierzęcą wyrażającą się w pragnieniu kontaktów seksualnych. Spinoza twierdził, że miłość jest rozkoszą, której towarzyszy wyobrażenie zewnętrznej przyczyny.

Read more

Brak komentarzy do ZAPALENIE NERKI I MIEDNIGZKI NERKOWEJ

Nerka i miedniczka nerkowa pozostają ze sobą w ścisłej łączności, tak że w zasadzie trudno przypuścić, aby istniały sprawy zakaźne ograniczające się wyłącznie do miedniczki i nie obejmujące zarazem utkania samej nerki. Odróżnienie zapalenia miedniczki nerkowej od zapalenia nerki i miedniczki jest klinicznie zwykle rzeczą niemożliwą. Jeśli jednak przeprowadza się pewne rozgraniczenie między zapaleniem nerki i miedniczki nerkowej oraz zapaleniem wyłącznie miedniczki, to tym ostatnim mianem określa się, ściśle biorąc, lżejsze przypadki schorzenia, zajmującego właściwie zarówno nerkę, jak miedniczkę – przypadki, które leczy się zachowawczo.

Podob...

Read more

Brak komentarzy do CZYNNOŚCI SEKSUALNE A POTRZEBY CZŁOWIEKA – KONTYNUACJA

Bywa nieraz, że w toku bardzo złożonych i dalekodystansowych czynności cel ulegnie zapomnieniu lub też zostanie wyparty. Pozostaje jednak zapoczątkowany program działania. Zachowanie nosi wówczas charakter sztywny, jest mało efektywne. Kompensacja tego obniżenia efektywności przebiega w ten sposób, że w większości wypadków, gdy świadomie założony cel, odpowiadający rzeczywistemu kierunkowi działania, zostaje wyparty i traci właściwości regulacyjne, człowiek optymalizując swoje przystosowanie wyszukuje cel zastępczy, na ogół taki, jaki zapewnia mu szereg doraźnych udogodnień natury psychicznej, jest bliższy ideałom, odpowiada jego kodeksowi moralnemu lub wymaganiom otoczenia. Powstaje wówczas pozornie pełny motyw, zawierający i cel, i program działania. Cel jednak pozostawać tu musi w sprzeczności, a nieraz tylko w pozornej zgodności z programem nie tylko więc w dalszej konsekwencji nie podwyższa poziomu efektywności zachowania, ale, wręcz przeciwnie, może prowadzić do powikłań, gdyż wskutek

Read more

Brak komentarzy do Uwięźnięcie macicy ciężarnej

Uwięźnięcie macicy ciężarnej tyłopochylonej daje objawy dopiero w drugiej połowie ciąży. Trzon macicy wypełnia bardzo ściśle jamę miednicy i wypukła tylną ścianę pochwy oraz odbytnicę (ryc. 211). Część pochwowa leży bardzo wysoko, tak iż palcem badającym nie można się do niej dostać. Pęcherz moczowy jest wysoko wypchnięty ku górze i podzielony na dwie części przez uciskającą nań część pochwową. Samoistne odprowadzenie macicy zdarza się tylko wyjątkowo, a i próby odprowadzenia są znacznie trudniejsze, gdyż część pochwowa jest silnie oparta o spojenie łonowe, a trzon o wzgórek kości krzyżowej. Powikłania ze strony pęcherza występują częściej i śmiertelność z zakażeń w tych przypadkach jest większa.

Read more

Brak komentarzy do Popęd seksualny u samców

Popęd seksualny jest popędem leżącym u podstaw zachowania seksualnego, a jego występowanie pozostaje w ścisłym związku z czynnością gonad. Podstawowym celem biologicznym popędu seksualnego jest przedłużenie życia gatunku.

Read more