Brak komentarzy do REALIZACJA PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW OSOBOWOŚCI

Przez włączenie stosunków seksualnych w całokształt życia człowieka, akt seksualny bywa wiązany z realizacją rozmaitych podstawowych projektów osobowości:

Read more

Brak komentarzy do CHOROBY UMYSŁOWE I NERWOWE CZĘŚĆ 3

Pewne spostrzeżenia zdają się przemawiać również za szkodliwością wiądu rdzenia na płodność kobiet.

Rozsiane stwardnienie mózgu i rdzenia (sclerosis disseminata) wpływa przede wszystkim na opóźnienie rozwoju płciowego kobiet. Jeśli choroba ta pojawia się nich w okresie pokwitania i w niedługi czas przed nim, wystąpienie pierwszego yklu miesięcznego zostaje przesunięte nieraz o kilka lat. Cykle miesięczne, po staleniu się ich, przebiegają jednak prawie zawsze prawidłowo, tak że skąpe mie- iączkowanie, a tym bardziej zatrzymywanie się miesiączek, należy do przypadków ielicznych. Zatrzymywanie się cyklów miesięcznych u kobiet, chorych na roz- iane stwardnienie mózgu i rdzenia wkrótce po czterdziestce – a więc wcześniejsze rzekwitanie – zdarza się również bardzo rzadko i ma, według niektórych badaczy, niekorzystn...

Read more

Brak komentarzy do Etiologia homoseksualizmu

Etiologia homoseksualizmu nie została do końca zbadana i ustalona. Nie zostało rozstrzygnięte pytanie, czy jest to zjawisko o podłożu osobowościowym czy środowiskowym. Giese (1962) wyróżnia homoseksualizm „okazjonalny”, mogący mieć podłoże środowiskowe, oraz osobowościowy. Grzywo-Dąbrowski (1952) zalicza homoseksualizm do zboczeń płciowych. Tym samym przyjmuje on, że homoseksualizm może mieć swe uwarunkowanie psychopatologiczne. Ze studium J. Gi2y wynika, że działają tu czynniki środowiskowe, tworzą się bowiem środowiska, grupy homoseksualistów o własnej podkulturze (1969).

Read more

Brak komentarzy do Eksperymenty uczniów Aschoffa

Uczniowie Aschoffa wykonali cały szereg ważnych prac eksperymentalnych z zakresu fizjologii zachowań. Wever (1968, 1974 a, b) obserwował między innymi wpływ pól elektromagnetycznych na biorytm dobowy człowieka. Początkowo postawił sobie pytanie, jak oddziałują elektromagnetyczne pola rzędu 10 Hertzów (Hz) na dobowy biorytm, gdyż rytm dzienny wykazuje to właśnie natężenie poznanie go może być użyteczne w synchronizacji endogennej periodyczności w ciągu 24 godzin. Dzięki wykazaniu braku wpływu pól elektromagnetycznych o natężeniu 10 Hz na biorytm człowieka można było uzyskać równocześnie informację o wpływie tych pól na organizm człowieka w ogóle. Szczególnie stabilny komponent EEG (w postaci fal a) posiada częstotliwość 10 Hz, poza tym cała powierzchnia ciała u ciepłokrwistych wibruje mechanicznie z częstotliwością wynoszącą 10 Hz po odkryciu promieniowania atmosferycznego o natężeniu 10 Hz (także powierzchnia ziemi wibruje z częstotliwością równą 10 Hz) wyłania się zagadnienie wpływu periodycznych wahań ziemskich o częstotliwości 10 Hz na periodyczność biorytmów człowieka mających tę samą częstotliwość.

Read more

Brak komentarzy do Ustawienie

Ustawienie (posltio) jest to stosunek poszczególnych części płodiu do poszczególnych części macicy. W położeniach podłużnych bierzemy pod uwagę ustawienie grzbietu, w poprzecznych lub skośnych — ustawienie główki. Z obserwacji wiemy, że w położeniach podłużnych grzbiet płodu nigdy nie jest zwrócony zupełnie ku przodowi lub też ku tyłowi, lecz zawsze ku jednej ze stron macicy, przy tym częściej w lewo niż w prawo. Aby ułatwić mianownictwo ustalono, że jeśli grzbiet jest zwrócony ku stronie lewej mówimy o ustawieniu I a jeśli grzbiet jest zwrócony ku stronie prawej — o ustawieniu II. Należy przy tym zaznaczyić, że grzbiet nigdy nie leży ściśle zwrócony na lewo lub prawo, lecz zwraca się bardziej ku przodowi — odmiana przednia, A (dorso anterioi), lub ku tyłowi — odmiana tylna, B (dorso posteiior). Częste występowanie ustawienia I z odmianą przednią ma swoje uzasadnienie w topografii jamy brzusznej. Gdyby przestrzeń z obu stron w jamie brzusznej była jednakowa, to macica leżałaby ściśle w środkowej oisi ciała i płód byłby zwrócony grzbietem ku przodowi lub ku tyłowi. Silne wygięcie ku przodowi lędźwiowej części kręgosłupa uniemożliwia ustawienie się grzbietu lub brzuszka płodu ściśle w linii środkowej. Poza tym ciężarna macica jest zawsze skręcona swoim lewym bokiem ku przodowi, przeto i grzbiet, po tej stronie leżący, jest zwrócony ku powłokom brzusznym. W ustawie-niach drugich grzbiet płodu znajduje się po prawej stronie macicy, zwrócony ku tyłowi. Na ustawienie płodu wpływają i dodatkowe czynniki, jak np. pozycja, w której znajduje się ciężarna. W pozycji leżącej, kiedy płód jest jeszcze ruchomy, zmienia on swoje ustawienie z I na II, przesuwając się grzbietem po kręgosłupie matki. Ponieważ ciężarna większą część dnia znajduje się w pozycji stojącej, przeto częściej występuje ustawienie I A.

Read more

Brak komentarzy do Chromatyna płciowa X4 – ciąg dalszy

Słuszność hipotezy Lyon znalazła potwierdzenie w pracach innych badaczy, a wnioski teoretyczne wynikające z hipotezy Lyon wyjaśniły wiele niejasnych i spornych problemów można je streścić w następujących punktach:

Read more

Brak komentarzy do GRANICE NORMY I PATOLOGII SEKSUALNEJ

Seksuologia zajmuje się ważną dziedziną ludzkiego życia – jest to nauka o życiu uczuciowo-seksualnym oraz jego zaburzeniach. Obszerny zakres problematyki oraz interdyscyplinarność seksuologii wynika z faktu, że ogniskuje ona wiele aspektów życia seksualnego zazębiających się z wieloma naukami, takimi jak antropologia, psychologia, socjologia, medycyna i wiele innych. Szczególnie ważne są jej aspekty psychofizjologiczno- -medyczne oraz społeczno-kulturowe. Aspekty te zresztą są ściśle od siebie uzależnione. Uwarunkowania społeczno-kulturowe wywierają ściśle określony wpływ na sferę psychofizjologii i patologii seksualnej, natomiast czynniki psychofizjologiczne (lub patologiczne) w poważnym stopniu determinują określone społeczne zachowanie człowieka.

Wielo...

Read more

Brak komentarzy do Nasienie u mężczyzn

Ilość produkowanych plemników jest olbrzymia. Wystarczy wspomnieć, że w jednym wytrysku nasienia znajduje się około 250 milionów plemników (rys. 1). Plemniki, oglądane pod drobnowidzem, przedstawiają się jako nitkowate 'twory, długości 0,05 mm, w których odróżniamy trzy 'zasadnicze części): główkę, zawierającą materiał jądrowy, wstawkę, mieszczącą centrozomy, oraz witkę protoplazmatyczną, jako narząd ruchu. Główka oglądana wprost, posiada kształt owalny, natomiast z boku jest spłaszczona i wyglądem przypomina gruszkę (ryc.2). Witka zawiera wewnątrz nić osiową, połączoną z główką i częścią pośrednią, czyli wstawką. Plemniki posiadają zdolność poruszania się ruchem śrubowato-krętym, 'z szybkością 1 cm w ciągu 3 minut. Żywotność plemników jest bardzo duża, in vitro żyją kilkadziesiąt godzin i to raczej w temperaturze chłodnej, niż ciepłej, a w narządach rodnych kobiecych, według niektórych autorów, nawet do 38 godzin. Jak długo zachowuje plemnik swoją zdolność zapładniającą, dotychczas nie wiadomo. Budowa plemnika wskazuje, że jest on przystosowany do długiej wędrówki poprzez narząd rodny kobiecy i posiada specjalne właściwości, jak rheotaxis i chemotaxis. Rheotaxis — jest to zdolność plemnika poruszania się przeciw prądowi wytwarzanemu ruchem rzęsek nabłonka jajowodów i macicy, natomiast chemotaxis, jest to właściwość dążenia w 'kierunku swoistych ciał chemicznych, a jak zdaje siię wynikać z ostatnich badań, do hormonu pęcherzykowego (folikulina).

Read more

Brak komentarzy do Odkrycie elektroencefalogramu

Linia najniżej położona (według Ohłmeyera, Brilmayera i Htiłistrung, 1944) wanej przez Ohłmeyera i współpracowników tylko u jednego badanego erekcje występowały czterokrotnie w ciągu jednej nocy. U pozostałych czterech osób badanych pojawiły się one trzykrotnie. '

Read more

Brak komentarzy do Pęcherz moczowy

Pęcherz moczowy leży między spojeniem łonowym i macicą, przykryty przez otrzewną, która tworzy dno uchyłka pęcherzowo-macicznego i osłania częściowo jego boki, jeśli nie jest wypełniony. Trzon macicy w przodozgięciu spoczywa na pęcherzu.

Read more

Brak komentarzy do To samo dolega

Najprostszy sposób zdobycia stałego partnera do rozmowy o chorobach, bez konieczności samodzielnego wymyślania jakiejkolwiek dolegliwości. I tak, słysząc na przykład, jak ktoś skarży się na szarpanie w nodze, wtrącamy: „zwłaszcza w nocy, w zimie”. Jeśli skarżący się na szarpanie w nodze potwierdza naszą obserwację, możemy się z nim już łatwo porozumieć. Jeśli natomiast pominie naszą uwagę milczeniem bądź powie, że cierpi zwłaszcza w letnie ciepłe dni, nie upieramy się przy swoim, tylko cierpliwie szukamy innego chorego.

Read more

Brak komentarzy do Rehabilitacja chorych kardiochirurgicznych

W Polsce istnieje 8 ośrodków kardiochirurgicznych: W ciągu ostatnich lat obserwujmy dynamiczny rozwój kardiochirurgii w Polsce (tab. 2).

Read more