Brak komentarzy do Kobiety z wadami serca

Kobiety z wadami serca niewyrównanymi cierpią względnie często na przedłużone i obfite miesiączki oraz na inne zaburzenia cyklu miesięcznego. W przypadkach wad serca wrodzonych lub nabytych w latach dziecięcych przychodzi niekiedy do opóźnienia rozwoju narządów płciowych i do opóźnienia czasu pojawienia się pierwszej miesiączki. W razie należytego wyrównania wad sercowych cykle miesięczne przebiegają jednak przeważnie prawidłowo i upośledzenia płodności nie stwierdza się. Niewyrównane wady zastawkowe, powodujące zastój krwi w dużym krążeniu, mogą być natomiast czasami powodem krwawień także pozamiesiącz- kowych. W przypadkach długotrwałych i ciężkich zmian w sercu przychodzi niekiedy – wskutek zastoju żylnego i obrzęków – do upośledzenia czynności jajników i ich zaburzeń czynnościowych. Obrzęk zastoinowy wpływa bowiem na przebieg zmian w tym narządzie podczas cyklu miesięcznego w sposób niekorzystny. To samo odnosi się do zmian okresowych śluzówki macicy. Długotrwałe schorzenia serca odbijać się mogą i na stanie jajników, powodując ich uszkodzenie i wtórne zmiany atroficzne. Sporadycznie trafia się również w przypadkach niewydolności serca bolesne miesiączkowanie. Upławy pochwowe są natomiast u osób cierpiących na wyrównane i niewyrównane wady serca zjawiskiem bardzo częstym.

Schorzenia ...

Read more

Brak komentarzy do Powstanie brodawczaka wtórnego

Pierwotny brodawczak jajowodu należy do guzów rzadko spotykanych. W jego etiologii, jak i w etiologii pierwotnego raka trąbki, pewną rolę odgrywają przebyte sprawy zapalne śluzówki jajowodu. Rozpoznanie tej choroby przed operacją może być tylko przypuszczalne. Stwierdzenie badaniem oburęcznym po jednej lub po obu stronach macicy guza odpowiadającego rozdętej trąbce oraz występujące od czasu do czasu odpływy wodnistej wydzieliny przez pochwę wśród kurczowych bólów w dole brzucha mogą nasuwać podejrzenie co do rozwoju brodawczaka. Rozpoznanie różnicowe między brodawczakiem i rakiem pierwotnym jajowodu jest, rzecz prosta, bez badania mikroskopowego niemożliwie.

Brodawczaki nie tworzą przerzutów, jeśli nic przekształcają się w raka. Dowodem ich złośliwego charakteru byłoby stwierdzenie w mięśniówce jajowodu drobnych ognisk nowotworu i znaczne bujanie komórek nabłonkowych pokrywających brodawki.

Read more

Brak komentarzy do Mechanizmy utrzymujące porządek w stadzie część 2

Popęd agresji może współistnieć z popędem ucieczki, zwierzę może jednocześnie bać się przeciwnika i być skłonne do ataku. Ta dwoistość motywacji znajduje swój wyraz w zachowaniu zwierzęcia – można wówczas obserwować współistnienie gestów typowych dla agresji i strachu. Zachowanie zwierzęcia, gdy oba popędy występują z tą samą siłą, nazywamy zachowaniem ambiwalentnym.

W war...

Read more

Brak komentarzy do Studium dokonane przez Van Heeka – dalszy opis

W oryginalnym opracowaniu Van Heeka występuję bardziej szczegółowe rozbicie źródeł informacji, które dla prze) rzystości 1 porównywalności z danymi polskimi 1 innych krajów zoataly w naszym ujęciu sprowadzone do mniejszej liczby grup. I tak w rubryce „Inni dorośli” Van Heek wyróżnia: a) inni członkowie rodziny, b) lekarz domowy, c ginekolog, d) aptekarz, e) ksiądz, f) poradnia świadomego macierzyństwa, g) klinika położnicza (przy czym największy udział mają „Inni dorośU członkowie rodziny”). To samo dotyczy kategorii „rówieśnicy”. wśród których Van Heek wyodrębnia: dzieci w tej samej rodzinie, dzieci spoza rodziny, chłopiec, z którym chodziłam (boyfriend), dziewczyna, z którą chodziłem (plrlfrtend), a nawet „małżonek”.

instytucji formalnych na...

Read more

Brak komentarzy do Zjawisko przejścia sygnałów seksualnych do kontekstu społecznego

Powstaje pytanie co do mechanizmu działania bodźców socjoseksual- nych w sytuacji społecznej. Wickler przypuszcza, że sygnały socjesek- sualne działają tak samo jak wszystkie wyzwalacze społeczne uwalniające typową dla nich reakcję instynktowną. Tak więc prezentacja w sytuacji społecznej w pierwszej chwili wywołuje u samca reakcję seksualną powodującą przelotne pobudzenie seksualne z natychmiastowym zahamowaniem agresji, potem pobudzenie seksualne zanika ze względu na kontekst behawioralny, natomiast stłumienie agresji pozostaje. Podobnie działają także inne omówione powyżej rodzaje zachowań. Z analogicznie działającym mechanizmem spotykamy się u ludzi wówczas, gdy widok roznegliżowanej dziewczyny na reklamie samochodu znacznie zwiększa jego atrakcyjność.

Read more

Brak komentarzy do Guzy podśluzowe

W ciąży należy operować zachowawczo, gdyż chodzi ojej utrzymanie, i dlatego należy poprzestać na wyłuszczeniu guza. Wyłuszczenie większej ilości mięśniaków śródściennych macicy w celu zachowania narządu nie jest pozbawione niebezpieczeństwa zakażenia z licznych ran, których dokładne zaopatrzenie może być rzeczą trudną. Trzeba się również liczyć z możliwością pęknięcia tak okaleczonej macicy, o ile przyjdzie do zagnieżdżenia się w niej jaja płodowego i ciąży. W takich przypadkach metodą z wyboru winno być odcięcie trzonu macicy.,'

Usunięcie guzów uszypułowanych nie przedstawia większych trudności. Mięśniaki podsurowicze operowane są per iaparotomiam mięśniaki podśluzowe staramy się usunąć przez pochwę.

Read more

Brak komentarzy do Zabieg Dolerisa-Gilliama

Wypreparowanie mięśni dźwigaczy nie jest potrzebne (Rosner), należy jednak baczyć na to, aby szwami (zwykle dwoma) objąć rzeczywiście te właśnie mięśnie, a nie mięśnie krocza.

Po zeszyciu brzegów dźwigaczy przystępujemy do zwężenia pochwy. Zespalamy brzegi rany dwoma piętrami szwów katgutowych, po dokładnym podwiązaniu krwawiących naczyń. Następnie zamykamy ranę w przedsionku i na kroczu przez połączenie z sobą szwami katgutowymi przeciwległych brzegów ubytku.

Prawidłowe wykonanie wspomnianych zabiegów decyduje o zwężeniu zbyt szerokiej pochwy i zwężeniu szczeliny płciowej. Celem uchronienia kobiety przed nawrotem przemieszczenia macicy ku dołowi wykonuje się dodatkowo zabieg Dolerisa-Gilliama, który ma na celu ustalenie macicy w prawidłowym położeniu przez przyszycie do

Read more

Brak komentarzy do CZYNNIKI WYZNACZAJĄCE ZACHOWANIE SEKSUALNE CZŁOWIEKA

Ponieważ przedmiotem dalszych rozważań jest zachowanie seksualne człowieka, potrzebne będzie krótkie omówienie pojęcia „zachowanie” w aspekcie teorii regulacyjnej. Behawioryści ze szkoły Watsona traktowali zachowanie jako mechaniczną reakcję na określony układ bodźców, pomijając tym samym analizę czynników, które powodują różnorodność zachowań poszczególnych osób, nawet w przypadku wystąpienia identycznych bodźców. W teorii regulacyjnej natomiast zachowanie traktowane jest jako czynność, za pomocą której organizm reguluje swoje stosunki z otoczeniem. Istota regulacji polega na takim kierowaniu funkcjami danego mechanizmu, aby uzyskać pożądany efekt końcowy, określony jako „standard regulacji” (Lewicki, 1969). Jeśli standard regulacji został z góry określony, to istnieje możliwość zbudowania takiego mechanizmu, w którym funkcja regulowania będzie realizowana samoczynnie, a tym samym układ taki będzie posiadał właściwości samoregulujące. Mechanizmy samoregulacyjne są w coraz szerszym zakresie stosowane w nowoczesnych urządzeniach technicznych, a ich najprostszymi formami są termostat i stabilizator napięcia prądu. Nie należy jednak zapominać, że pierwowzorem tych wszystkich urządzeń jest samoregulacja somatyczna i ośrodkowa, występująca jako naturalny mechanizm biologiczny w żywych organizmach. Homeostaza, czyli zdolność żywego organizmu do zachowania stałości środowiska wewnętrznego, wynika z istnienia biologicznych stabilizatorów, pozwalających na utrzymanie właściwości ustroju w granicach normy fizjologicznej, pod warunkiem, że bodźce zakłócające wewnętrzną równowagę organizmu nie będą nazbyt silne. Zagadnienia te zostały wyczerpująco omówione m.in. przez H. Selyego (1963) w ramach jego koncepcji zespołów adaptacyjnych LAS i GAS. W psychologicznej analizie mechanizmów zachowania seksualnego najbardziej istotna jest samoregulacja, będąca funkcją ośrodkowego układu nerwowego, w głównej mierze kierująca zachowaniem osobniczym w jego prawidłowej i zaburzonej formie.

Read more

Brak komentarzy do Choroby kobiece

Choroby kobiece 14209 wiera natomiast – wyjąwszy zatrucia ciążowe (rzucawka, ciążowe zapalenie skóry) – wpływ na ogół zmniejszający istniejącą alergię, co spostrzegano w takich przypadkach, jak gorączka sienna, astma i migrena miesiączkowa. Jeśli jednak chodzi o alergiczne oddziaływanie skóry na chemiczne środki drażniące, to jest ono w ciąży szybsze i energiczniejsze.

Jakkolwiek ...

Read more

Brak komentarzy do Proces uczenia się u człowieka

Próby utożsamiania seksualności człowieka z działaniami instynktownymi od wielu lat były przedmiotem ostrych kontrowersji. Przyjmuje się, że instynkt odznacza się przymusem do określonego rodzaju aktywności. Aktywność ta wynika więc nie z działania woli, lecz jest skutkiem niezależnej od niej podniety. W tym sensie instynkt nie może być rozpatrywany jako samodzielna siła, lecz jako pobudzenie organizmu (ujmowanego jako całość), które uwidacznia się w zachowaniu. Ponieważ organizm człowieka nie może być rozpatrywany jako mechanizm składający się z osobno funkcjonujących części, lecz jest biologiczną, energetyczną całością, „instynkt” staje się formą aktywności życiowej charakterystycznej dla indywidualnego osobnika, lecz podlegającą prawom gatunku. Aktywność ta ujawnia się w różnych okolicznościach, które pozostają w związku z celem życia osobnika dostosowana do tego celu pojawia się i przebiega spontanicznie, bez konieczności istnienia uprzednich doświadczeń lub oddziaływań wychowawczych.

W pow...

Read more

Brak komentarzy do Nadzór specjalistyczny w rehabibtacji

W rehabilitacji nadzór specjalistyczny ustanowiony został w 1950 r. Przez 30 lat pracy pod przewodnictwem prof, Wiktora Degi nadzór krajowy przyczynił się do rozwoju w Polsce nowej specjalności medycznej – rehabilitacji. Od 1987 r. Krajowemu Zespołowi Specjalistycznemu d.s. Rehabilitacji przewodniczy Profesor Jan Haftek – dyrektor Stołecznego Zespołu Rehabilitacji w Konstancinie.

Kontynuując...

Read more

Brak komentarzy do Grupa społeczna socjalizująca programowo

Jest w dyrektywach socjalizacyjnych ujednolicenie, na tyle, by były one każdemu dostępne, ale i taki margines tolerancji na odchylenia, by można było uwzględnić różnice wykształcania się potrzeb(y), które dają obraz indywidualnego stylu życia (także seksualnego) w ramach stylu kultury.

Read more